Wednesday, February 17, 2010

NOTA PEPERIKSAAN ICT DALAM PENDIDIKAN

NOTA PEPERIKSAAN ICT DALAM PENDIDIKAN

BAHAGIAN A – Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul
1. Berikan definasi perkataan di bawah.

a. Kurikulum – semua perancangan pendidikan yg dilaksanakan oleh sekolah utk capai matlamat pendidikan.
b. Pendidikan - Pendidikan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
c. Pengajaran - sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya yg dirancangkan secara sisitematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.
d. instructional design - Suatu proses sistematik menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan, bahan dan penyampaian pembelajaran.
e. instructional technology - Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang
f. Teori - satu himpunan pernyataan membekalkan penjelasan rasional tentang konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkait dan penghuraian tentang keadaan semasa atau ramalan tentang fenomena akan datang.
g. Pembestarian Sekolah merupakan proses berterusan ke arah meningkatkan lagi pengunaan ICT dalam pendidikan dengan memberi fokus pada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah dan kompetensi guru. Program Pembestarian Sekolah juga memberi maksud mengaplikasikan konsep Sekolah Bestari iaitu sebagai satu institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah untuk membantu murid-murid menghadapi era teknologi maklumat. Komponen utama Pembestarian Sekolah adalah berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah berbantukan ICT. Proses Pembestarian Sekolah ini akan dapat melatih guru dan murid berkemahiran dalam bidang ICT. Justeru, kemahiran yang diperoleh dapat melahirkan murid yang boleh mengamalkan pembelajaran akses kendiri (self-accessed), terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri (self-paced).
h. E-pembelajaran – pembelajaran melalui/menggunakan teknologi ICT,aplikasi, program dalam talian ( on-line )
i. Grafik – kombinasi gambar, lakaran,lukisan, angka,huruf, lambing,perkataan, cirta, yang menjadi satu media pengajaran yg memberikan dan menterjemahkan konsep atau idea dp penghantar kpd penerima matlumat dalam situasi tertentu ( P&P)

2. Berikan maksud ICT dalam pendidikan
- Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hayat.
- Penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, perupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepat proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar.

3. Nyatakan 3 dasar utama ICT dalam pendidikan.
i. Dasar pertama adalah literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT.
ii. Dasar kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat P&P. ICT sebagai kurikulum bermaksud pelajar mempelajari ICT sebagai mata pelajaran seperti mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi peringkat SPM dan mata pelajaran Pengkomputeran bagi peringkat STPM. ICT dalam P&P seperti penggunaan perisian kursus, internet, dan aplikasi generik yang lain (contohnya, perisian CAD dalam mata pelajaran reka cipta dan lukisan kejuruteraan).
iii. Dasar ketiga menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktivi, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. Ini terhasil daripada pengautomasian pejabat dan pelaksanaan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja.

4. Terangkan krateria untuk persembahan yang berkesan.
Sembilan ( 9 ) peringkat proses penyampaian pengajaran (Events of instruction)
1. Tarik perhatian pelajar
2. Beritahu pelajar objektif pembelajaran
3. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar
4. Sampaikan isi pelajaran / bahan P&P
5 .Bimbing pembelajaran pelajar
6. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti
7. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran
pelajar
8 .Taksir pencapaian pelajar
9 .Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran

5.Nyatakan item-item di bawah secara tertib dan berikan keadaan / situasi yang wujud jika berlaku ketiadaan item berkenaan.

V + S + R + AP + L + I = Complate

V = Visi
S = Skill
R =Sumber
AP = Action Plan
L = Leadar
I = Inisiatif

Tiada V jadi keliru
Tiada S jadi ?
Tiada R jadi kecewa
Tiada AP jadi x kemana
Tiada L jadi tak tentu arah
Tiada I jadi slow

6.Huraikan 2 cara untuk menilai bahan rujukan

i.Krateria Pedagogi
a.Memenuhi kehendak kurikulum
b.Menepati objektif
c.Boleh diaplikasi
d.Strategik

ii.Kratria Persembahan
a.S-skrin format
b.E-senang guna
c.N-arahan/pengerakan
d.I-intraktif

7.Berdasarkan 1 model ID terangkan aspek-aspek yang berkaitan dengannya
i.ASSURE
A-Analisa Ciri‐ciri Pelajar
Ciri-ciri umum
Kemahiran/Kompetensi PraSyarat
Stail Pembelajaran
S-Selact objektif
Audience (Kumpulan Sasar)
Behavior (Perlakuan)
Conditions (Syarat)
Degree (Tahap)
S-Selact Method, media dan material (Pilih Kaedah, Media dan Bahan)
Pemilihan Kaedah
Pemilihan Media
Pemilihan Bahan
U-Guna Media dan Bahan
Pratonton Bahan
Sediakan Bahan
Sediakan Persekitaran
Sediakan Pelajar Anda
Sediakan Pengalaman Pembelajaran
R-Dapatkan gerak balas pelajar
Perspektif Behavioris
Pespektif Kognitivis
Perspektif Konstruktivis
Pespektif Psikologi Sosial
E-Nilai dan Ubahsuai
Penilaian pencapaian pelajar
Penilaian Kaedah dan Media
Ubahsuai

ii.MODEL “DID”
Proses perubahan ikut step ni
Step1-Mengetahui siapa pelajar kita
Step2-Tentukan tahap pencapaian dan objektif
Step3-Pastikan persekitaran pembelajaran kondusif
Step4-Tetapkan strategi p&p
Step5-Pilih dan tetapkan penggunaan teknologi
Step6-Rancang penilaian secara keseluruhan

iii.ADDIE
- A=Analisis ( analisa )
- D=Design ( rekabentuk )
- D=Development ( perkembangan )
- I=Implementation ( laksanakan )
- E=Evaluation (penilaian )

iv.Smith & Dragon Model
Mengandungi 3 Fasa, iaitu:-
i.Analisa – pelajar
- tugasan diberi (Content )
- pembelajaran ( task )
ii.Strtegi - penyampaian
- penyusunan organisasi
- pengurusan
- proses pengajaran
iii.Penilaian – Sumatif / formatif
- revise

v. Model Gagne
Terbahagi kepada 8 peringkat:-
i.Tentukan matlamat pengajaran
ii.Laksanakan analisa pengajaran
iii.Kenalpasti tingkahlaku pelajar/cirri-ciri/peng.sedia ada
iv.Bina objektif /hasilpembelajaran
v.Pilih kaedah penyampaian
vi.Sediakan bahan pengajaran
vii.Rancang dan laksana penilaian formatif
viii.Rancang dan laksana penilaian sumatif

8. Labelkan rajah di bawah:-

9. Senaraikan tatatingkat LoTi Breackdown mengikut tertib:-

Level 0 – tak guna
Level 1 – kesedaran
Level 2 – penerokaan
Level 3 – penyerapan
Level 4 – intergerasi mekanikal
Level 5 – intergerasi rutin
Level 6 – peluasan
Level 7 – menghalusi

10. Peringkat-peringkat perubahan
i. Kenalpasti kepentingan perubahan
ii.Membina objektif perubahan
iii.Merekabentuk perubahan
iv.Melaksanakan perubahan
v.Menilai dan revise

11.Intergerasi ICT dalam P&P

Strategi mengintegrasi ICT dalam P&P

i.Peranan Pemimpin Sekolah
a.sokongan dari segi kewangan tetapi juga menjadi model
b.satu dokumen polisi bertulis seharusnya disediakan. Polisi ini membantu merekabentuk dan mengurus program ICT bagi membolehkan guru dan pelajar menguasai ICT secara teratur dan progresif.
c.memastikan prasarana yang lengkap dikendalikan dan digunakan secara optimum
d.Perancangan pihak sekolah untuk memberikan kursus-kursus dalaman dan luaran.

ii.Peranan guru
a.Menilai perisian yang sesuai.
b.Pembahagian kumpulan pelajar yang cemerlang dan lemah dibahagikan supaya memudahkan guru membuat penilaian diakhir sesi pengajaran
c.Guru berperanan sebagai fasilitator dalam mengendalikan proses P&P dan menggunakan ICT sebagai alat.
d.Pelbagai strategi pengajaran digunakan.Pembelajaran secara penerokaan dll
e.Memantau penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan, lembaran kerja dan persembahan adalah perlu untuk mengelakkan pemesongan tumpuan murid daripada perkara yang lebih penting.
f.Perlu memastikan penggunaan ICT untuk membantu proses P&P bukannya digunakan sebagai mesin taip elektronik.
g.Menjalankan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas..
h.Guru perlu menyediakan garis panduan yang jelas dan terperinci untuk memastikan disiplin murid semasa penggunaan e-mail, chat room dan sebagainya dalam pembelajaran kolaboratif.
i.Buat Penilaian. Ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi murid-murid.
j.Strategi guru ICT selaras dengan isi kandungan mata pelajaran

iii.Sokongan Daripada Pihak Luar
a. Pusat Sumber Pendidikan Negeri merupakan sumber rujukan khidmat nasihat mengenai teknik dan kaedah P&P menggunakan ICT.
b. Teknik perkongsian pintar antara sekolah dan sektor swasta boleh digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kemahiran ICT guru dan semua warga sekolah.
c. Sekolah harus mendapatkan sumbangan dalam bentuk tenaga pakar

12. Aspek kurikulum yang ditekankan

i.ilmu
ii.sekolah
iii.subjek
iv.pedagogi
v.murid
vi.teknologi

13. Sebutkan kepentingan Teknologi dalam P&P
i.Pembelajaran Kendiri
ii.Meningkatkan keberkesanan pembelajaran
iii.Peluang belajar kepada semua.
Bahagian B – Pilih jawapan yang betul dari soalan aneka pilihan yang diberi.

1. Manakah bukan merupakan matlamat pembangunan ICT dalam pendidikan ?

A meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT;
B memperluas akses dan ekuiti kepada
kemudahan ICT;
C memperluas kurikulum berasaskan ICT;
D meningkatkan sistem pentaksiran dengan
menggunakan ICT;
E menghadkan pengintegrasikan ICT dalam
P&P;

2. Komponen utama Pembestarian Sekolah adalah berfokus kepada

A pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan
sekolah berbantukan ICT.
B prestasi peperiksaan Awam
C kerajaan elektronik
D perpaduan berlandaskan konsep 1 Malaysia
E Semua di atas

3. Apakah yang diharapkan kepada murid yang telah menguasai kemahiran yang diperolehi dibidang ICT

A menjadi sumber manusia yang berkualiti
B mencapai kebahagian dunia dan akhirat
C mengamalkan pembelajaran akses kendiri ,
terarah kendiri dan kadar kendiri
D penerusan hidup di dunia tanpa sempadan
E berdaya saing dan relevan dengan kehendak
semasa.

4. Aspek di bawah perlu ditekan oleh sebuah institusi pendidikan selaras dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kecuali.

A p&p serta budaya berfikir,
B pengurusan sekolah yang efektif.
C pendekatan pemusatan kepada pelajar,
D penggunaan bahan teknologi secara bijak,
E.e-peperiksaan

5. Konsep Pembestarian sekolah melibatkan aspek di bawah kecuali

A proses berterusan ke arah meningkatkan lagi
pengunaan ICT dalam pendidikan.
B pendekatan terbaik menggantikan pengajaran
guru bersifat tradisional.
C berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran
serta pengurusan sekolah berbantukan ICT.
D dapat melatih guru dan murid berkemahiran
dalam bidang ICT
E melahirkan murid yang boleh mengamalkan
pembelajaran akses kendiri terarah kendiri dan
kadar kendiri

Soalan Essi
1.Senaraikan 10 keteria membina bahan pengajaran ICT
i. Mengenalpasti matlamat dan keperluan bahan
ii. Mengumpul sumber-sumber utk bina bahan
iii. Mengkaji kandungan diperlukan
iv. Menghasilkan idea-ieda relevan dgn subjek
v. Merekabentuk infrastruktur
vi. Menghasilkan carta aliran
vii. Menghasilkan papan cerita
viii.Programkan dgn pengajaran
ix. Hasilkan bahan sokongan
x. Penilaian dan uji.

2. Sembilan ( 9 ) peringkat proses penyampaian pengajaran (Events of instruction) kaitkan dgn ASSURE

1. Tarik perhatian pelajar
2. Beritahu pelajar objektif pembelajaran
3. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar
4. Sampaikan isi pelajaran / bahan P&P
5 .Bimbing pembelajaran pelajar
6. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti
7. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar
8 .Taksir pencapaian pelajar
9 .Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran

No comments: