Wednesday, February 17, 2010

NOTA PEPERIKSAAN PEGAGOGI KESUSASTERAAN

NOTA PEPERIKSAAN PEGAGOGI KESUSASTERAAN

1.Huraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu:-

a.Tujuan= Pendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia bertujuan untuk menjana minda, rohani, dan emosi, mengukuhkan jati diri, menyuburkan budaya bangsa, dan memupuk sikap ke arah pem-binaan insan bestari.

Pendidikan Kesusasteraan Melayu selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani

Dapat melengkapkan murid dengan ilmu sastera agar dapat
1. melahirkan generasi yang mencintai bahasa ke arah pemantapan cita rasa sastera di kalangan masyarakat.
2. Murid dapat memahami manusia dan kemanusiaan melalui apresiasi karya kesusasteraan Melayu.
3. Mendidik murid agar dapat menikmati kehalusan dan keindahan karya sastera Melayu.
4. melatih murid dalam pelbagai bidang kerjaya yang berkaitan seperti kewartawanan, penyiaran, dan pengkaryaan seni.

b.Matlamat
Matlamat kurikulum Kesusasteraan Melayu sekolah menengah
adalah untuk melengkapkan murid dengan ilmu sastera agar mereka dapat menghayati, menghargai, mencintai, dan memupuk rasa bangga terhadap bahasa dan sastera Melayu dalam bidang pendidikan dan kerjaya ke arah pemantapan cita rasa sastera di kalangan masyarakat.

c.Objektif
Kurikulum Kesusasteraan Melayu membolehkan murid:
i. memahami isi dan menganalisis aspek sastera.
ii. mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera.
iii. menghayati dan menghargai estetik bahasa.
iv. menghargai penulis dan karya yang dihasilkannya.
v. memberikan pandangan, menilai karya sastera secara kritis, dan
menyuburkan nilai kemanusiaan di samping memupuk semangat
cinta akan negara.
vi. menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai
dengan kebolehan murid.
vii. memupuk budaya membaca untuk memperkembang
dan mengekalkan minat terhadap sastera Melayu.

d.Pengisian Kurikulum
Pengisian kurikulum terdiri daripada:-
elemen yang mencantumkan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu:-
a.aspek ilmu,
b.peraturan sosiobudaya,
c.nilai kemanusiaan,
d.kewarganegaraan, dan
e.kemahiran bernilai tambah :-
-kemahiran berfikir,
-kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),
-kemahiran belajar cara belajar,
-kajian masa depan,
-kecerdasan pelbagai,
-pembelajaran konstruktivisme, dan
-pembelajaran kontekstual.
.
2.Huraikan difinisi, ciri-ciri dan pelaksanaan keadah pengajaran di bawah:-
1.Mengalami-menghayati
Def:-pendekatan yang menekankan pengalaman pelajar dan sejauhmana pelajar dapat menghayati pengalaman penulis melalui teks yang dibaca.
Ciri-ciri:-
i. Keupayaan mengaitkan pengalaman dengan isi karya yang dikaji
ii. Kebolehan memahami dahulu isi cerita atau maksud puisi sebelum mengkaji secara terperinci aspek-aspek struktur sesebuah karya
iii. Keupayaan memberikan pendapat dan menilai aspek-aspek struktur yang tertentu dalam sesebuah karya sastera.
Pelaksanaan:-
a.Guru suruh murid baca dulu karya sastera
b.Adegan/aksi/aspek paling berkesan dipilih guru untuk diaktifkan dalam aktiviti.
c.Melalui kaedah ini, karya puisi atau sajak dinikmati dengan cara mendeklamasinya.Perwatakan watak difahami lalu dilakonkan melalui aktiviti lakonan, drama atau improvisasi.Karya sastera seperti pantun pula boleh digunakan dalam aktiviti berbalas pantun atau karya gurimdam dinyanyikan mengikut irama-irama tertentu seperti joget, zapin, dangdut dan yang bersesuaian
d.Murid menyatakan pengalamannya dan pengalaman dalam karya sastera.

2.Kaedah berfokus
Def.pengajaran berfokus ialah berfokus pada aspek isi di samping mengajar aspek bahasa iaitu bentuk dan unsur serta nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebudayaan terutama unsur-unsur pengajaran. Ia mengandungi dua tumpuan:, fokus utama dan fokus sampingan.Kaedah ini cenderung membicarakan karya sastera secara terperinci. Untuk memenuhi keperluan ini, kaedah ini memilih aspek atau unsur tertentu untuk dijadikan fokus pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, aspek penggunaan bahasa dalam dialog boleh dijadikan sebagai fokus utama manakala aspek watak dan perwatakan pula boleh dijadikan fokus sampingan. Melalui kaedah ini, pengajaran boleh terdiri daripada satu fokus utama; satu fokus utama dan satu fokus sampingan; atau satu fokus utama dan pelbagai fokus sampingan.
.CIRI-CIRI
i. Fokus pengajara berdasarkan isi utama. Isi sampingan menjadi perkara kedua penting.
ii. Untuk menjamin keberkesanan kaedah ini, langkah-langkah penyampaian yang sistematik hendaklah dirancang oleh guru terlebih dahulu.
iii. Kaedah ini mengandungi satu Focus Utama dan satu atau lebih Focus Sampingan. Biasanya Fokus Utama itulah yang menjadi Objektif Khas (Eksplisit) sesuatu pengajaran.
iv. Kaedah ini menggunakan perkara-perkara yang paling menonjol dalam sesebuah karya untuk dijadikan Fokus Utama.
v. Alat Bantu mengajar seperti pita rakaman, gambar-gambar, carta, bahan-bahan bertulis adalah penting.
vi. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar secara aktif perlu diberi keutamaan. Ini dapat dilaksanakan dengan baik melalui teknik perbengkelan.
vii. Guru dan pelajar perlu membaca terlebih dahulu karya kesusasteraan yang hendak disampaikan. Ini penting kerana mereka perlu mendapat kesan penghayatan secara keseluruhan.
viii. Soalan-soalan rangsangan perlu disediakan dan dirancang dengan baik untuk menarik minat pelajar.
Pelaksanaan
Contoh Model 1
FU = Fokus Utama
FS = Fokus Sampingan
(B) = Bahasa
(I) = Isi Kandungan

FS (I)
FU (B)

Pengajaran berfokus kepada aspek bahasa sebagai Fokus Utama manakala isi dijadikan sebagai Fokus Kedua atau Sampingan. Pengajaran guru biasanya menekankan bahasa lebih banyak daripada aspek yang satu lagi.


3.Kaedah Struktural
a.Definisi-kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot, perwatakan, latar belakang, tema, suasana, klimaks aksi memuncak, nada, fokus dan mood
b.Ciri-ciri
• Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden
• Bersifat induktif
• Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kedua-dua kaedah ini
• Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman, dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi
• Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera semata-mata.
c.Pelaksanaan
1.Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema.
2.Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci
3.Perincian yg lebih mendalam seperti definisi plot, urutan plot, jenis plot yang dimiliki karya tersebut.
4.Ujian topical akan dibuat selepas berakhir pengajarannya.

4.Kaedah Global
a.Def.
Kaedah mudah khasnya berdrama dan sesuai dgn situasi murid krn.meliputi kepandaian dan kesesuaian tatacara kehidupan (permainan) kanak-kanak dan dibuat dlm bentuk bebas.
b.Ciri-ciri
Ada 3 bentuk aktiviti :-
- aktiviti mimic dgn x guna kata-kata dlm sampaikan perasaan.
- aktiviti sepontan dgn apa yg ada dan dgn suara
- aktiviti-aktiviti lain berbentuk lakonan
c.Pelaksanaan
Murid baca dan hayati karya sastera.Guru cari persoalan yg menarik. Dlm.suasana informal.Tarik murid berlakon gaya aktiviti di atas utk lakonkan watak. Guru boleh buat:-
- lakonan berasaskan gambar
- lakonan berasaskan skrip
- lakonan guna topeng
- lakonan guna cerita berlagu
.
3.Berikan perbandingan kaedah mengalami-menghayati dengan kaedah struktual.

a.Persamaan
• Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden
• Bersifat induktif
• Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kedua-dua kaedah ini
• Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman, dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi
• Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera semata-mata.
b.Perbezaan
STL MM
i.Ciri-ciri- pengkhususan pd.bahagian- i. menekankan penikmatan
bahagian binaan karya. x kira bahagian.
ii. Persediaan- x tekan pembacaan awal ii.menekankan penbacaan
karya sastera awal sebelum mengajar
iii.Penilaian – Boleh uji cara fomartif iii. Lebih tekan sumatif
iv.Bahan P&P- memerlukan kupasan iv. Boleh terdiri teks karya
berasingan ikut binaan. Sastera berkenaan.
v.Lain-lain:?

c.Pegangan
Saya simpulkanbahawa pendekatan STL lebih berkesan sebab:-
i.murid mudah faham dan boleh belajar sendiri.
ii.persediaan peperiksaan mudah dibuat.
iii.tanpa kehadiran guru, pembelajaran boleh dibuat.

4.Jelaskan teknik-teknik yang pengajaran di bawah:-

a.Teknik Bercerita

Definisi Teknik Bercerita
Teknik bercerita ialah teknik menyampaikan cerita (gaya)
Teknik bercerita merupakan alat/kaedah mengajar/cara penyampaian dengan gaya bercerita bahan-bahan yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya berinteraksi dan mencapai hasil pembelajaran dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran .
Ciri-cirinya ialah:
i.Teknik bercerita hanya perlukan bahan cerita dari hasil karya, penyampainya termasuk guru atau media ICT dan audiennya iaitu murid-murid itu sendiri.
ii. Isi cerita yang dipilih sama ada dari cerpen, noval atau puisi haruslah dapat menimbulkan rasa simpati, sedih marah, gembira, benci, kasih dan sebagainya sesuai dengan isi pelajaran yang diajar pada hari itu.
iii.Komunikasi 2 hala
iv.Teknik bercerita amat menekankan konten atau isi
vi. Dalam bercerita, suara itu mempunyai disiplin. Intonasi suara perlulah jelas dan lantang supaya dapat didengar oleh semua pendengar.
vi.Teknik bercerita juga boleh disampaikan terus melalui buku
Pelaksanaan
Sesi Perancangan dan persediaan
guru bermula memilih tajuk cerita yang sesuai. cuba berlatih menghafal dan bercerita secara ,menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perlataan, kad gambar atau topeng-topeng yang perlu digunakan untuk murid-murid berlakon selepas bercerita. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman .Sebelum mula bercerita guru hendaklah menyusun tempat duduk. Kalau boleh tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alat seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita
Sesi Bercerita
dimulakan dengan satu set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang disampaikan. Semasa bercerita, guru boleh menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang di sampaikan. membimbing mereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup.
Sesi Penutup
Tujuan penutup dalam sesi bercerita ialah untuk membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam sesi penutup bercerita ini

b.Teknik Sumbang saran

Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.

Tujuan Sumbangsaran
Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid
Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas
Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak
Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan
Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea
Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan.
Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi
Digalakkan menggunakan prinsip 5W (What? Why? Who? Where? How?)
Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan

c.Teknik Simulasi
Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
Satu situasi diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan menggunakan masalah sebenarnya wujud untuk diselesaikan di dalam keadaan terkawal dan selamat
TUJUAN
 Menguasai kemahiran
 Mengubah sikap / bina
 sikap positif
 Membina pemikiran yang kritis dan kreatif
 Mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi)
 Membawa situasi serupa / sebenar ke dalam bilik darjah
 Untuk pelbagaikan aktiviti pemb.
PRINSIP
 Rancang situasi yang bermasalah dan wujudkan secara bertulis / lisan
 Beri penerangan ringkas
 Pilih murid yang mahir dalam pertuturan sebagai pelakon
 Sediakan peralatan yang sesuai (jika perlu)
 Semasa sesi pastikan murid lain memberi perhatian
 Selepas sesi - minta murid beri pandangan
 Buat rumusan
PERLAKSANAAN AKTIVITI SIMULASI
Sebelum
 Objektif pembelajaran
 Kemahiran
 Penyerapan nilai
 Bentuk penilaian
 Pengukuhan dan pengayaan yang akan digunakan
 Alatan
Semasa
 Adakan set induksi yang menarik
 Beri arahan dengan jelas
 Edarkan kad arahan kepada murid yang ambil bahagian
 Minta murid cuba memahami tugas yang diberikan kepada mereka
 Murid yang lain perhati dan catat
 Penilaian di akhir
Selepas
 Bincang dengan murid
 Tulis laporan tentang masalah
 Tulis semula dialog yang digunakan
 Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjol dalam simulasi

d.Teknik Mendengar Rakaman
Definisi
Kemahiran Mendengar mendengar merujuk keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita, dan perbincangan.

5.Nyatakan kaedah dan teknik yang sesuai dgn bahan sastera prosa klasik, prosa moden, puisi lama dan puisi moden

Teknik mengajar prosa klasik ( Rujukan Hikayat Inderaputra)

a.Guru memilih peristiwa sesuai dan berkesan utk bahan pengajaran.
b.Peristiwa yg boleh bentuk akhlak mulia dan perlakuan yg hendak diikuti masyarakat.
i.Peringkat permulaan
-perkenalkan jenis dan cirri prosa klasik
-perkenalkan nilai masyarakat dan budaya yg diamal oleh masy. Lama
-ketengahkan unsure keseronokan dan keindahan.
ii.Penggunaan kaedah dan teknik pengajaran
-boleh guna kaedah perbincangan dan syarahan utk menceriankan isi dan pokok persoalan daripada bab ke bab dan beri synopsis cerita.
-gunakan pendekatan structural atau teknik lakonan utk ujud keseronokan melalui pita rakaman dll. Pelajar perlu disedarkan kepentingan dan pengajaran bercampur keseronokan mempelajari prosa klasik.
iii.Ketrampilan membaca
-guru perlu bimbing pelajar sebut dgn betul utk kuasai makna tersurat dan tersirat.
-menengahkan unsure pengajaran baik dgn cara tonjolkan eleman baik utk ikutan dan menonjolokan eleman buruk utk sempadan.
iv.Penilaian,pengukuhan dan pengayaan
-soalan penilaian boleh ditanya awal, pertengahan dan akhir.semua soalan ini berfungsi untuk mengesan,membetul dan merangsang pelajar
v.Perancangan Apresaiasi Prosa Klasik
-guru rancang pengajaran utk capai tatatingkat apresaisi disamping aspek lain.Pelajar wajib ditanam perasaan menghargai unsure dan nilai yg terkandung dlm prosa klasik.
-tatatingkatnya( rubric )
i.boleh baca dgn baik dan menarik
ii.memahami makna tersurat dan tersirat
iii.merasai dan mengimaginasi, mengagumkan keindahan
iv.kenikmatan dan pengalaman baru
v.menghubungkan unsure fenomena dalaman dan luaran
vi.dapat menghubungkann unsure di atas dengan seni dan kehidupan
vii.membentuk kesyumulan kehidupan insan

6.Nyatakan sebab-sebab matapelajaran Kesusasteraan melayu dianggap tidak mempunyai potensi dan tidak diminati.
a.Faktor Sukatan Pelajaran KM
i.Terlalu luas skopnya
ii.Tertumpu kepada satu bangsa sahaja.
iii.Terlalu idel utk dicapai
iv.Banyak aspek bersifat abstrak
b.Faktor Pelajar
i.kurangnya minat membaca di kalangan pelajar.
ii.Lebih terdedah kepada sumber-sumber hiburan lain yang lebih menarik berbanding dengan bahan bacaan yang berunsur lebih ringan, padat dan berbentuk hiburan.
iii. pelajar lebih suka strategi yang menggalakkan pembelajaran aktif seperti perbincangan kumpulan, pengajaran berasaskan audio visual, pembelajaran koperatif, perbahasan, drama, main peranan, simulasi dan bimbingan rakan sebaya
c.Faktor Pentadbiran
i. Guru x daya kreatif .
ii. x Bimbingan dan galakan daripada guru
iii. kaedah pengajaran dan pembelajaran x sesuai
iv.GB x titikberatkan KM, Guru x opsyen ajar KM
v.Buku sastera kurang di PSS
d.Faktor Masyarakat
i.kurangnya pendedahan tentang sastera dan peluang pekerjaan yang berkaitan
ii.harga buku sastera yang tinggi.
iii.kekurangan buku-buku sastera berbentuk rekreasi di pasaran merupakan faktor kekurangan minat pelajar terhadap sastera
iv.subjek KM x nilai komersial
e.Faktor Ibubapa.
i.Beranggapan dengan membaca bahan sastera seperti novel dan cerpen akan mengganggu pencapaian akademik
ii. x mendapat galakan daripada ibu bapa dan guru.

7.Dengan menggunakan keadah skturtural buatkan satu pengajaran berdasarkan satu tajuk dari karya sastera yang digunakan oleh pelajar di SMK masakini.

a.Pendahuluan
Struktrual adalah mengajar ikut topical, spt. Tema,persoalan,bahasa, perwatakan, plot dan sebagainya.
b.RPH- RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kesusasteraan Melayu
Tingkatan : 5 Sastera 1
Bilangan pelajar : 35 orang
Tarikh :10.3.2010
Masa :8.10 – 9.30
Tajuk Perwatakan Berdasarkan
Novel Restu
Pada akhir pengajaran ini, pelajar dapat:
i. Mendifinisikan watak
ii. Membandingkan watak-watak dalam karya.
iii. Menjeniskan watak-watak
iv. Menghuraikan peranan watak dalam karya.

Strategi P&P : Dicadangkan pembelajaran dijalankan secara berkumpulan dan Individu.
Aktiviti: Perbincangan, sumbang saran, soal jawab
Bahan Media: Komputer, LCD
Nilai Murni : Bekerjasama, keberanian

LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&p CATATAN
Set induksi
( 5 minit) Guru mengedarkan kerataan akhbar ttg. Hukuman gantung sampai mati terhadap pesalah dadah. Watak menyesal apa berlaku Nilai kemanusiaan – berubah jadi baik.
Langkah 1
10 minit Definisi perwatakan Guru menerangkan definisi watak dan contoh melalui watak ygterlibat dlm potongan akhbar.
Guru suruh murid berikan contoh perwatakan pelakon /artis dlm drama tv
Teknik penerangan dan soal-jawab
Langkah 2
(15 minit) watak Ikram, Hasnah,Yazid, jalil,pak usup, wak pageh Guru menerangkan watak-watak dalam Novel Restu.dan menyuruh murid bandingkan.Langkah 3
(15 minit) Jenis-jenis watak.
Utama, Pembantu, Watak jahat, watak baik , watak bulat dll Guru meminta jeniskan watak. Murid menjeniskan watak secara lisan

Langkah 4
(10 minit ) Jenis-jenis peranan watak Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan.
Kumpulan 1 berbincang tentang watak i.ikram dan hasnah
Kumpulan 2 berbincang ttg watak yazid dan pak usup. Teknik PerbincanganPenutup
(5 minit) Guru meminta pelajar melaporkan peranan watak-watak dan menjawab soalan-soalan struktur secara bertulis. Teknik penulisan


Refleksi:-

PERWATAKAN
1. ikram
-Watak utama
-penolong pegawai daerah ( A.D.O) di pontian
-berasal dari singapura dan berpindah ke kampong penarik hilir pada bulan april 1963
-anak ketiga daripada enam beradik Ayahnya bernama En rahman
-pernah mendapat julukan budak asam paya daripada tok penghulu leman
-mahir mengenal pasti rumpun pokok asam kelubi jantan atau betina
-berkebolehan memanjat pokok kelapa
-pernah belajar silat sendeng kuntau cina dengan wak pagek
- menghormati guru silatnya walaupun berjawatan tinggi
-zaman remaja, berkawan rapat dengan hasnah anak tok leman
- berhijrah ke johor bahru
-prihatin dalam tugas iaitu sentiasa membawa buku memo untuk mencatat
-seorang yang pendendam dengan menaruh dendam terhadap rozali daeng rahman yang memperolehi tanahnya melalui cabutan undi.
-seorang yang gigih iaitu turut membantu abangnya Yazid dan ibunya menorah getah setelah kematian ayahnya
-bekerja dikebun nanas untuk menyara diri dan adiknya kamal
-tidak mudah berputus asa contoh ikram menunggu lori yang dijanjikan pak nawi untuk menganggut nanasnya sehingga terpaksa bermalam di pinggir jalan dalam keadaan sejuk dan kelaparan kerana menunggu lori yang hanya datang keesokkan harinya
-seorang yang penyabar contoh memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan menjaga kamal kerana ibunya berpindak ke mersing
-pelajar cemerlang dalam peperiksaan SPm di sekolah menegah sungai durian
-seorang yang rajin dan tekun belajar dan bekerja
-kaya dengan budi bahasa
Menghormati pak usop dan wak pagek
-tegas pendiriannya contoh mahu terus kekal tinggal di kampong penarik walaupun ibunya ingin berpindah ke mersing
-memiliki sifat pemarah dan kurang sabar
-mudah berasa sedih dan sayu haticontoh apabila teringgatkan arwah ayahnya,adik-adik dan ibunya dia akan menangis dan memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk meneruskan hidup
-seorang yang keras kepala
-seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan pelajaran
-bersahabat baik dengan jalil semenjak di universiti lagi
- mempunyai kekasih bernama hasnah
2. jalil
-watak sampingan
-sahabat karib ikram yang dikenali sewaktu di universiti
-tiga tahun lebih senior daripada ikram
-pegawai daerah di pontian
-sudah berkerluarga isterinya bernama liza dan mempunyai dua orang anak
-seorang yang serius dan tegas
-tidak suka pembaziran
-serius terhadap tugas dan bertanggungjawab
3. pak usop
-watak sampingan
-bermastautin di permas sejak kanak-kanak lagi
-kemudian berhijrah ke penarik hulu
-mshir ilmu persilatan dan pernah mengajar ikram silat gerak
-gemar makan nanas Sarawak
-petani yang gigih dan tekun
-berfikiran jauh dan tidak suka bertindak terburu-buru
-seorang yang penyabar
Warak dan beriman
-mentor kepada yazid dan adik-adiknya setelah kematian ayah
-seorang yang perahsia
-seorang perantau
-isterinya bernama mak besah dan mempunyai beberapa orang anak
4. hasnah
-watak sampingan
-di kenali juga sebagai zaleha
-penyelia kemas di mukim penarik
-anak kepada tok leman
-sepupu kepada ramli
-anak jati kempung penarik
-mengenali ikram sejak sekolah menengah lagi
-gadis manja yang manis,bersopan
-digambarkan mempunyai wajah yang bujur sirih,ayu bertudung, berkulit putih cerah yang bertukar menjadi merah apabila dibakar sinar matahari,ada tahi lalat pemanis di atas bibir sebelah kiri
-seorang yang gigih dan bersemangat
-banyak membantu ikram dengan memberi galakan,perangsang dan semangat untuk belajar
-wanita yang setia contoh: selama lebih 10 tahun ikram meninggalkan kampong penarik tanpa sebarang khabar berita,hasnah tetap yakin ikram akan ditemui suatu hari kelak.
-hasnah dicintai oleh ikram
5. Yazid
- watak sampingan
-anak sulung dalam keluarga ikram
-terpaksa berhenti sekolah setakat tingkatan 3 setelah ayah meninggal dunia kerana terpaksa memikul tanggungjawab dan mengambil alih tugas ayah sebagai ketua keluarga
-banyak mengalami penderitaan
-bertanggungjawab terhadap keluarga contoh: sejak kematian ayah yazid membantu ibunya menorah getah sejak awal subuh lagi.
-cepat marahcontoh: sewaktu mengetahui tentang permohonan untuk memiliki geran tanah tidak sampai ke pejabat tanah,yazid menjadi amat marah
-abang yang tegas contoh: yazid melarang ikram pergi ke balai raya di mana mesyuarat tentang hal geran tanah diadakan
-berani menegakkan kebenaran contoh: yazid dengan berani menahan kereta tok leman semata-mata untuk mengetahui tentang tok leman yang gagal menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan dibalai raya untuk membincangkan hal geran tanah tersebut
-tidak mengabai suruhan agamacontoh yazid akan menunaikan solat maghrib dan isyak secara berjemaah sebelum menjamah makanan malamnya
-dituduh menikam tok leman
-disuruhpak usop supaya meninggalkan johor sehingga ke suatu masa yang diberitahu pak usop
6.wak pagek
-guru tua silat sendeng kuntau cina di kampong penarik hilir
-watak sampingan
-bertubuh kurus langsing,tetapi tegap
-umurnya sewaktu ikram menjadi muridnya sudh lebih 70 tahun
-boleh menghadapi 4 orang muridnya yang remaja lela satu persatu
-amat dihormati muridnya
7. ayah ( Rahman)
-watak sampingan
-bekerja sebagai pekerja biasa di Town Council,tanjung pagar singapura
-selepas bersara berhijrah ke kampong penarik hilir
-kesihatan tidak memuaskan sering mengadu sakit dada
-mengadakan perjanjian dengan tok leman tentang permohonan untuk mendapatkan geran tanah
-menyerahkan rm3000 kepada tok leman sebagai harga tanah yang dibeli
-seorang yang bertanggungjawab
-kuat bekerjameninggal dunia pada usia 58 tahun

No comments: